Kategoriarkiv: Webb

Föreningens webbplats igår, idag och imorgon

De flesta har säkert märkt att det skett stora förändringar på Svenska Alpackaföreningens webbplats det gångna verksamhetsåret. Vi vill gärna dela med oss av bakgrunden till dessa förändringar, och vad vi hoppas på under 2014.

Igår

Fram till våren 2013 hade föreningen en ensam ansvarig för den praktiska hanteringen av all information på www.alpackaforeningen.se. Vem som innehaft rollen som webbansvarig har varierat, men allt material som skulle publiceras eller ändras behövde gå via den webbansvarige.

Rutinmässigt har Microsoft Word använts för att framställa redaktionellt material, men Word är en ordbehandlare och inte ett webbverktyg. För att få ut en wordtext på en webbplats behöver materialet arbetas om och anpassas för webben och CM-systemet (i detta fall WordPress) om inte problem ska uppstå, vilket har varit en av många uppgifter som helt legat på den webbansvarige.

Många medlemmar har dessutom haft önskemål om innehållet, så arbetsbelastningen har successivt ökat. Samtidigt behövde all ”torr” information som t.ex. medlemslistan underhållas kontinuerligt för att vara aktuell och korrekt.

Detta blev till slut ohållbart. Den löpande arbetsbördan på webbansvarige, som även förväntades delta i övrigt styrelsearbete, blev betydligt större än vad som rimligen kan begäras av en individ som jobbar ideellt på sin fritid.

Våren 2013 beslöt styrelsen därför att börja om helt med webbplatsen – inte bara tekniskt, utan framför allt innehållsmässigt. Det fanns även anledning att ta några steg tillbaks och fundera på vad och vem Svenska Alpackaföreningens webbplats egentligen skulle vara till för.

Idag

Under 2014 har vi byggt ett databasbaserat medlemsregister vilket medfört att mycket av ”torrarbetet” med webbplatsen har kunnat automatiseras. Vi har även tagit fram en informationspolicy som bygger på några enkla grundprinciper:

 • Huvudsyftet med Svenska Alpackaföreningens webbplats är att informera om föreningens verksamhet.
  Denna punkt är förhoppningsvis självklar. Alpackahållning kan avhandlas på många webbplatser, men officiell information om föreningens verksamhet hittas endast på www.alpackaforeningen.se.
 • Informationen på Svenska Alpackaföreningens webbplats ska vara saklig och tillförlitlig.
  Det finns många ”sanningar” om alpackor och alpackahållning, men de går inte alltid hand i hand med varandra. Etablerade sanningar kan plötsligt kullkastas av vetenskapliga rön eller samlade erfarenheter, och en uppfödares erfarenheter kan gå tvärtemot en annans. Svenska Alpackaföreningen ska inte bidra till förvirringen, och hemsidan ska inte innehålla mer information än vi hinner med att underhålla och uppdatera.
 • Svenska Alpackaföreningens webbplats ska inte användas som hävstång i konflikter mellan medlemmar.
  Det har hänt att information har publicerats som direkt har pekat ut medlemmar i föreningen som klandervärda. Oavsett bakomliggande skäl och personliga åsikter är detta inte acceptabelt på en webbplats för en förening vars syfte är att verka för samtliga medlemmars gemensamma intressen.
 • Svenska Alpackaföreningens redaktionella innehåll ska inte användas för att marknadsföra enskilda medlemmars kommersiella verksamheter.
  Medlemskapet i föreningen är personligt, och föreningen är till för dess medlemmar som grupp. Många av våra medlemmar har kommersiella verksamheter utöver sina privata intressen för alpackor och är därmed konkurrenter på marknaden. Vi vill belysa våra  medlemmars prestationer och goda exempel, men redaktionellt material får inte bli marknadsföring. Den balansgången är inte enkel.
 • Ambitionsnivån måste vara anpassad till den tillgängliga ideella arbetskraften.
  Läsarens förväntningar och krav på information som publiceras under Svenska Alpackaföreningens flagg är med rätta högre än om de vore åsikter och funderingar som lades ut på en privat hemsida. Kvalitet måste därför gå före kvantitet.

Tack vare tekniska förbättringar och genom att vi utgått från ovanstående principer har vi idag en webbplats som både är lättarbetad och mer realistisk i sin ambition. Många önskar sig små och stora förändringar och att avdelningar som fanns på den gamla hemsidan ska återkomma, och vi är öppna för förslag. Men…

Imorgon

…det förutsätter att fler som både kan och vill arbeta med webbplatsens innehåll hugger i och hjälper till med det praktiska redaktionsarbetet.

Under verksamhetsåret 2014 vill vi rekrytera en redaktion som vi hoppas huvudsakligen kommer bestå av medlemmar som inte sitter i styrelsen. Ju större redaktion, desto högre ambitionsnivå kan vi ha för både hemsidan och AlpackaNytt.

Vi tror att redaktionsmedlemmarna som ska arbeta med webbplatsen behöver uppfylla följande önskelista för att vi ska få en jämn arbetsfördelning och ett bra samarbete i redaktionen:

 • Grundläggande förståelse för HTML och webben
 • Bra på att uttrycka sig i text, gärna även fotointresse
 • Mer ”görare” än ”tyckare”
 • Gärna erfarenhet av någon form av redaktionellt arbete
 • Erfarenhet av moderna CM-system för hantering av större webbplatser (eller beredd att självständigt lära sig de viktigaste grunderna), och villig att anpassa sitt arbetssätt till de förutsättningar och begränsningar som finns i WordPress. Worddokument är bannlysta, men för dem som föredrar att arbeta med ordbehandlare på datorn istället för CM-system på webben finns liknande alternativ (som exempel kan nämnas kostnadsfria Windows Live Writer, ett Word-liknande program som fungerar utmärkt med föreningens webbplats).
 • Accepterar och följer föreningens informationspolicy, samt är införstådd med att förändringar i denna inte kan beslutas av redaktionen.

Ovanstående är som sagt en önskelista – säkert finns det andra egenskaper och erfarenheter hos våra medlemmar som är viktiga för den framtida redaktionen. Skicka gärna din intresseanmälan till redaktionen@alpackaforeningen.se, och berätta vad du kan och vill bidra med. En intresseanmälan är inte bindande på något vis, men förstås inte heller en garanti för framtida deltagande i redaktionen.

Vi vill slutligen framhålla att vi välkomnar att våra medlemmar tar egna initiativ till webbplatser och diskussionsgrupper utan föreningens inblandning. Den nystartade facebookgruppen ”Alpacka på dig” är ett utmärkt exempel på en bra, öppen och levande diskussionsgrupp som drivs av och för alpackaintresserade i Norden. Gruppen har snabbt blivit populär, och vi kan varmt rekommendera den: https://www.facebook.com/groups/565759270172896/

Svenska Alpackaregistret nu öppet för samtliga medlemmar

På årsmötet den 22 februari kommer registergruppens förslag till alpackaregister presenteras.

Syftet med Svenska Alpackaregistret är att underlätta ett seriöst och långsiktigt avelsarbete med alpackor, en god djurhållning och en god djurhälsovård för alpackor.

Registergruppen ser gärna att ni som tänkt närvara på årsmötet redan idag loggar in i registret och provar att registrera några av era djur. Observera dock att vi vill att importerade och inköpta djur registreras först för att underlätta den framtida registratorns arbete – därför är det inte möjligt att registrera djur som är födda på den egna gården ännu.

Gå till http://www.alpackaforeningen.se/register/ och följ instruktionerna så är ni snart igång.

Frågor och förslag tas tacksamt emot av registergruppen@alpackaforeningen.se.

Förändrade annonsformat och priser

I och med lanseringen av vår nya webbplats har marknadsplatsen utgått till förmån för annonser som visas på hela webbplatsen. Detta ger en betydligt bättre exponering för annonsören.

Vi tar inte längre emot textannonser, endast bildannonser i formaten JPG, PNG eller GIF i storlekarna 960*120 pixlar, 240*240 pixlar, eller 240*120 pixlar som länkas till en webbplats som annonsören tillhandahåller (t.ex. den egna hemsidan). Svenska Alpackaföreningen kan tyvärr inte bistå med framtagning av bildannonser.

Priserna för annonsering har höjts till en nivå som fortfarande är billig, men åtminstone börjar närma sig marknadspriser. För annonser i formatet 960*120 pixlar som visas högst upp på alla sidor är priset 1000:-/månad. För annonser i formatet 240*240 pixlar som visas till höger på de flesta sidor är priset 500:-/månad, och för annonser i formatet 240*120 pixlar som visas under 240*240-annonserna är priset 200:- per månad. Medlemmar i Svenska Alpackaföreningen har 50% rabatt på dessa priser.

Se sidan ”Annonsera” för mer information.

Svenska Alpackaföreningens nya webb

Under våren 2013 har vi tagit ett helhetsgrepp om föreningens medlemsregister, e-post och hemsida i syfte att förtydliga och förenkla hur vi använder oss av dessa.

Grunden till de förändringar som har gjorts är föreningens nya medlemsregister. Tidigare har medlemsregistret varit ett Word-dokument som en styrelsemedlem haft ansvar för, och detta dokument har vid förändringar cirkulerats till övriga berörda – vanligtvis webbansvarig och kassör. Detta har fungerat relativt bra, men har medfört allt mer extraarbete.

Vårt nya medlemsregister består av en lösenordskyddad databas med ett webbgränssnitt. Endast styrelsemedlemmarna har tillgång till medlemsregistret.

I medlemsregistret registrerar vi utöver varje medlems namn, kontaktuppgifter och eventuell gårdsinformation även vilka roller eller uppdrag medlemmen har i föreningen samt huruvida medlemmen har undertecknat föreningens etiska regler för uppfödning och försäljning av alpackor.

Informationen i medlemsregistret används för att automatiskt skapa sidorna ”Medlemmar”, ”Uppfödare” och ”Styrelsen” på hemsidan. Innehållet på dessa sidor har alltså webbansvariga inte längre någon kontroll över – eventuella ändringar måste göras i medlemsregistret.

På sidan ”medlemmar” har några förändringar skett till följd av att sidan inte längre sköts manuellt.

 • Webbadressen är en gårdsegenskap, och varje medlem är associerad till en gård. Det går därför inte att visa flera webbadresser per medlem.
 • Telefonnummer visas inte, ej heller medlemmarnas privata e-postadresser. Istället har varje medlem som lämnat en e-postadress till föreningen fått en öppen e-postadress @alpackaforeningen.se som automatiskt vidarebefodras till medlemmens privata e-postadress. Tänk på att om du besvarar ett mail som skickats till din @alpackaforeningen.se-adress så kommer svaret komma från din privata e-postadress, som därmed avslöjas för mottagaren.

Ett antal e-postlistor upprättas även automatiskt ur medlemsregistret, bland andra:

 

En stor förändring mot tidigare är att vi under framtagandet av föreningens informationspolicy (läs den gärna) beslutat att inte längre publicera artiklar som skickas in av föreningens medlemmar, däremot länkar vi gärna till intressanta berättelser som medlemmar har publicerat på sina egna hemsidor. Det innebär att de fasta avdelningarna ”Min alpackahistoria” och Kunskapsbanken utgår.

Vem som helst kan idag skaffa en egen hemsida på t.ex. WordPress.com eller N.nu, och vi tror inte det är rätt väg att gå att försöka samla alla alpackaägares erfarenheter och upplevelser på Svenska Alpackaföreningens hemsida.

Vi vill istället uppmuntra föreningens medlemmar att aktivt både söka och publicera information på Internet, så att vi tillsammans bygger upp en bred, sammanlänkad kunskapsdatabas och närvaro på den svenska webben.

Tipsa gärna redaktionen om alpackarelaterat material som du hittar på nätet eller publicerar på din egen hemsida. Om vi anser det vara lämpligt för publicering på alpackaföreningens hemsida så länkar vi gärna med en kort notis under ”aktuellt”.

Föreningens gamla hemsida återfinns under en övergångsperiod på webbadressen v2012.alpackaforeningen.se, men kommer inte längre uppdateras. Ej heller kommer allt innehåll på den gamla hemsidan lyftas över till vår nya hemsida, eftersom en uttalad ambition är att vi ska bli mer framåtsyftande i vårt användande av föreningens informationskanaler.

Resultatlistor från tidigare utställningar, bilder från utställningar och kurser m.m hittas istället i dokumentarkivet. Observera att allt material omfattas av upphovsrätt om inget annat anges.

Vårstädning pågår!

Nytt verksamhetsår, nya idéer.

Svenska Alpackaföreningen växer så det knakar, vilket ställer allt högre krav på att vår hemsida är lättillgänglig och informativ samtidigt som den måste vara lättjobbad för webbansvariga.

Här kommer vi successivt arbeta fram en smärtare och smartare hemsida. Välkommen att följa vårt arbete.