Integritetspolicy

 

Integritetspolicy för Svenska Alpackaföreningen
Nu när det finns en ny EU-förordning om dataskydd (GDPR), som ersätter Sveriges
personuppgiftslag (PuL), ser vi det som en möjlighet att ge dig som medlem en trygghet i hur dina personuppgifter hanteras.

Svenska Alpackaföreningen samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som
rättslig grund. Det ligger i både organisationens och medlemmens intresse att dessa uppgifter
sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken
“Varför vi behöver dina personuppgifter”.

Hantering av personuppgifter
När du blir medlem i Svenska Alpackaföreningen kommer vi att spara de personuppgifter du
lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress, adress till hemsida och ev. uppfödarprefix. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera dessa uppgifter i efterhand. En anmälan till Svenska Alpackaföreningen är personlig.

Hur vi sparar information
Svenska Alpackaföreningen sparar informationen så länge du är medlem, därefter i 2 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.
Om du har undertecknat Svenska Alpackaföreningens Etiska koder så kommer ditt uppfödarprefix och din adress finnas i vår kartfunktion på vår hemsida, du kan när du vill avanmäla dig från denna funktion. Syftet med uppgifterna är att genom listan på hemsidan förenkla nya köpare att hitta säljare.

Svenska Alpackaföreningen säljer aldrig personuppgifter från vårt register till tredje part.
Utställningsresultat publiceras på vår hemsida där namn på djuret är knutet till ett namn på person eller prefix. Svenska Alpackaföreningen loggar din interaktion med Svenska Alpacka Registret (SAR), det för att kunna lagra, bearbeta och presentera information i registret samt för att kunna utveckla systemfunktioner och upptäcka felaktigheter, det i syfte att utveckla användarvänligheten i systemet. SAR är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Alpackaföreningen. Den information som är tillgänglig för våra medlemmar i SAR är namn eller prefix på uppfödare samt ägare knutna till ett djur.

Svenska Alpackaföreningen samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Du kan alltid kontakta Svenska Alpackaföreningen för att få veta vilka uppgifter som föreningen har om dig samt för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Varför vi behöver dina personuppgifter
Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Svenska Alpackaföreningens arbete gällande evenemang såsom anmälningar till kurser och utställningar anordnade av föreningen. Vi behöver även kunna hålla kontakt med våra medlemmar i informations- och servicesyfte och för att kunna utveckla vår registertjänst via SAR samt för att ge bra support till våra medlemmar och underlätta för medlemmar att integrera med varandra. Vi behöver även dessa uppgifter för att se vilket slags medlemskap t. ex. person, eller familjemedlemskap för att årsavgiften till föreningen blir korrekt debiterad. Vi använder även uppgifterna till att avgöra aktuell röstlängd (om årsavgiften är erlagd) samt skriva ut medlemslistan inför årsmötet.

Kommunikation
När du blir medlem kan Svenska Alpackaföreningen komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i servicesyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så tar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation
Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss via e-post info@alpackaforeningen.se eller kontakta styrelsen@alpackaforeningen.se (Gäller även vid utträde ur föreningen). Se även vår informationspolicy

Dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsförordningen
Du har rätt att framföra klagomål till datainspektionen om du
anser att föreningen hanterar dina uppgifter felaktigt.